Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

O nás

„Jsme Vaše ruce a nohy, podporujeme Vás ve všech činnostech běžného života.“

Zájemci o službu si mohou žádost vytisknout zde, vyplnit a odeslat na adresu Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, kterou najdete v sekci Kontakty.

Zařízení se nachází v areálu s jednotlivými domky. Většinu budov využívá Základní škola speciální pro vzdělávání žáku se speciálními potřebami. Další objekty využívá mateřská škola. Budova, kde je Domov pro osoby se zdravotním postižením umístěn, je přízemní, bezbarierová. Náleží k ní rozlehlá veranda. Ubytování nabízíme v jednolůžkových pokojích, s možností vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Sociální zařízení a kuchyň jsou společné.

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního (tělesného) postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Plní funkci náhradního domova těžce tělesně postiženým osobám. 

Cílová skupina

Osoby s tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let. Ve věkové kategorii mladší senioři (65–80 let) je služba poskytována pouze uživatelům, kteří využívají služby organizace dlouhodobě, a přechod do sociální služby jiného poskytovatele po dosažení věku 64 let by negativně působil na jejich zdravotní stav.

Služba je poskytována osobám s tělesným postižením, které využívají kompenzační pomůcky (zejména invalidní vozík), jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a nevyžadují celodenní nebo nepřetržitou zdravotní péči. Služba je poskytována občanům s trvalým pobytem na území ČR. Přednostně je služba určena osobám dlouhodobě žijícím na území Libereckého kraje, případně s prokázanou vazbou na Liberecký kraj.

Služba se neposkytuje:

 • osobám s přidruženým těžkým smyslovým postižením (úplná nebo téměř úplná ztráta sluchu a zraku),
 • osobám s mentálním postižením,
 • osobám, které jsou omezeny ve svéprávnosti,
 • osobám závislým na návykových látkách a výherních automatech,
 • osobám s poruchou chování, s agresivními projevy, s psychickou poruchou, při niž mohou ohrozit sebe a druhé,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle služby

Cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov našim uživatelům. Podpořit je v samostatnosti a soběstačnosti dle individuálních možností, podporovat možnosti jak se zapojovat do běžného společenského života a jak si udržet stávající zdravotní stav, s ohledem na individualitu osobnosti.

Dlouhodobé cíle (2020–2024)

Do roku 2024 udržet či zlepšit podmínky poskytované služby a to především v oblastech bydlení, poskytovaných služeb, stravování a kvalifikovaného personálu.

Do roku 2024 udržet a podpořit kontakt uživatelů s přirozeným společenským prostředím, s rodinami, přáteli.

Do roku 2024 udržet a podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a možnostem (samostatnost v rozhodování, možnost rehabilitace, udržení práce a osobních zájmů,...) 

Principy – hodnoty:

 • naplňování práv uživatele - právo volby, právo na soukromí, sebeurčení a autonomii, právo na důstojné jednání, právo respektu, právo na riziko
 • podpora spolupráce s rodinou, blízkými a ostatními subjekty a organizacemi
  posilování kvalitní a otevřené komunikace a dobrých mezilidských vztahů
 • vytvoření domácího prostředí - individuální vybavení pokojů (v mezích možností na spotřebu energie), možnost mít na pokoji svůj nábytek, domácí zvíře,...
 • operativní řešení provozních problémů (opravy, úpravy,...) ve spolupráci s uživateli DOZP
 • individuální přístup k uživatelům v jejich každodením životě, v souladu s možnostmi organizace
 • integrace do společnosti - dle jejich potřeb a zájmů odstraňování bariér, přizpůsobení prostředí, zprostředkování získání kompenzačních pomůcek (invalidního vozíku, motomedu,...) sociální začleňování mezi ostatní populaci, ale i respekt k soukromí uživatele, využívání veřejných zdrojů (lékař, rehabilitace, pošta, obchody, úřady,...)
 • podpora rozvoje a využití schopností, dovedností a možností uživatele - zejména těch, které sám chce, vytvoření podmínek pro osobní rozvoj, podmínky pro možnost pracovat, provozovat zájmy (nabídka, podpora, poradenství, osobní asistence, zprostředkovatelské práce,...)
 • poskytujeme sociální služby, zdravotnické služby pouze zprostředkováváme. V případě, že nastanou takové změny zdravotního stavu uživatele, že nebudeme schopni zajistit dostatečnou péči, spolupracujeme s uživateli na zajištění následné péče.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením