Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > GDPR

GDPR

Příspěvková organizace Denní a pobytové sociální služby p.o., IČO: 482 82 961, se sídlem v České Lípě, Hradecká 2905, PSČ 470 06  (dále také ,,My“ nebo ,,Organizace“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto jako uživatele webových stránek www.nadeje-cl.cz, dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
www.nadeje-cl.cz,

Níže v textu se dozvíte zejména:

1) Rozsah osobních údajů jaké zpracováváme;
2) Účel a způsob jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
3) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4) Doba po jakou budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
5) Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. V jakém rozsahu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich webových stránek, případně po kontaktování z Vaší strany nebo jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonické hovoru apod.).
Naše Organizace zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za účelem nabídky, uzavření smlouvy, zpětného kontaktování apod.).
Pakliže nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše osobní jméno a příjmení;
  b) Adresa Vašeho bydliště;
  c) Telefonní číslo;
  d) Emailová adresa;

Zpracováváme tedy jen osobní údaje, které nám sami poskytnete.

 1. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)? 

Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, telefonického hovoru apod. zejména za účelem nabídek, přípravy, uzavření smlouvy nebo informování o našich službách, využíváme pouze k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely přípravy, uzavření či plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo požadované informace či pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí požadované informace nebo neuzavření smlouvy. 

 1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Organizace avšak dále mohou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování.

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani nepostupujeme třetím subjektům s výjimkou externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Organizace nebo našich zaměstnanců či uživatelů. 

 1. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví.

 1. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Naše organizace používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

 1. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 1. a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
  b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;
  c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
  d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  f) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese: reditel@nadeje-cl.cz
Stížnost ve smyslu písmene f) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům čl. 15 Nařízení EU 2016/679 GDPR

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. 

 1. b) Právo na opravu Vašich osobních údajů čl. 16 Nařízení EU 2016/679 GDPR

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné. 

 1. c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů čl. 17 Nařízení EU 2016/679 GDPR

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
  c) Zpracování je protiprávní;
  d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.
 2. d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů čl. 18 Nařízení EU 2016/679 GDPR

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To však neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

 • Popíráte přesnost osobních údajů;
 • Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Organizace již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť naší Organizaci zakazuje jejich vymazání); nebo
 • Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude Organizací neprodleně zrušeno. 

 1. e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů čl. 21 Nařízení EU 2016/679 GDPR

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů. Organizace není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků. 

 1. f) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu organizace reditel@nadeje-cl.cz , popř. současně je možné spojit se s naší kontaktní osobu spolupracující s Pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je sdílený DPO Krajského úřadu Libereckého kraje:

Bc. Roman Šikola
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.